Algemene voorwaarden

1. Definities

Fiew: de vennootschap, thans gevestigd te Brielle aan de Krammer 8, en opdrachtnemer tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die met Fiew een Overeenkomst heeft gesloten dan wel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbieding al dan niet in concept is gedaan.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Fiew en de
Opdrachtgever, al dan niet in elektronische vorm, met betrekking tot hypotheekadvies en/of hypotheekbemiddeling.

Bemiddeling: de door Fiew verrichte inspanningen gericht op de totstandkoming van een overeenkomst met een aan Fiew gelieerde hypotheekverstrekker en/of een arbeidsongeschiktheid,- en/of overlijdensrisicoverzekering.

Abonnement: De overeenkomst van minimaal één jaar strekkende tot monitoring van een – na bemiddeling van Fiew – door Opdrachtgever met een hypotheekverstrekker overeengekomen hypotheekovereenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en/of iedere door Fiew
aan de Opdrachtgever uitgebrachte (concept)offertes, advies en/of aanbieding
alsmede op iedere tussen Fiew en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten
van welke aard ook.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van
(voormalige) bestuurders en werknemers van Fiew.
2.3 Afwijkende Algemene Voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij het
afsluiten van een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door het
Fiew integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard,
behoudens het geval Fiew expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende
voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

3. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden

3.1 Alle door Fiew – al dan niet als concept – uitgebrachte offertes, adviezen en/of
aanbiedingen, alsmede de daarin door Fiew vermelde termijnen en tarieven
zijn vrijblijvend, behoudens het geval dat Fiew met de Opdrachtgever expliciet
en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken .Een overeenkomst komt
eerst tot stand vanaf het moment dat Fiew dit heeft bevestigd.
3.2 Fiew zal zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in voorkomende
gevallen inspannen om een specifiek resultaat ten behoeve de Opdrachtgever
te bereiken, maar een garantie kan hiervoor niet worden afgegeven.
3.3 Fiew heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te
weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen.
3.4 In geval van digitale of elektronische verzoeken en/of aanvragen van de
Opdrachtgever aan Fiew, is de Opdrachtgever gehouden te verifiëren dat de
betreffende verzoeken en/of aanvragen Fiew hebben bereikt, indien de
Opdrachtgever niet binnen 48 uur na verzending van dat bericht een
ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Fiew.
3.5 Elektronische en/of digitale, hetzij op internet of anderszins, verstrekte
informatie door Fiew is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als
een verstrekt advies, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4. Vergoedingen en betaling

4.1 Fiew is gerechtigd om bij het sluiten van de overeenkomst een vast honorarium
in rekening te brengen bij de Opdrachtgever, zoals in de aanbieding, offerte of
anderszins is vermeld.
4.2 De administratie van Fiew geldt als basis voor de berekening van de door de
Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door Fiew verrichte
werkzaamheden, behoudens tegenbewijs van onjuistheid van de administratie.
4.3 Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde
belastingen en/of heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
4.4 Fiew is bevoegd de overeengekomen vergoedingen tussentijds te verhogen
wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de
kosten van materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van de
door Fiew te verrichten werkzaamheden beïnvloeden.
4.5 Betalingen m.b.t. de bemiddelings-, en/of adviesopdracht dienen door de
Opdrachtgever uitsluitend te worden gedaan via Ideal, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
4.6 Betalingen m.b.t. de abonnementskosten verbonden aan een
bemiddelingstraject zullen uitsluitend geschieden middels automatische
incasso. Opdrachtgever is gehouden voor voldoende saldo te zorgen.
4.7 Het niet kunnen incasseren van de abonnementskosten en/of een stornering
kan naar keuze van Fiew leiden tot opschorting van de verplichtingen van Fiew
of tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement. In elk geval blijft de
Opdrachtgever gehouden de tot aan het moment van beëindiging
verschuldigde abonnementskosten te voldoen.
4.8 Betalingen van premies voor door Fiew geadviseerde arbeidsongeschiktheids-,
en/of overlijdensrisicoverzekeringen geschieden door de Opdrachtgever altijd
rechtstreeks aan de verzekeraar. Het niet, of niet tijdig, voldoen van de door de
verzekeraar aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte premies kan tot
gevolg hebben dat de door de Opdrachtgever, na bemiddeling van Fiew,
afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het
verzekerde risico.
4.9 De diensten van Fiew dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij
anders schriftelijk is overeengekomen. Behoudens voor diensten die bij
vooruitbetaling of bij het sluiten van de overeenkomst dienen te worden
voldaan geldt een fatale betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, of een
vooruitbetaling wordt gestorneerd, is over het (factuur)bedrag de wettelijke
rente verschuldigd vanaf de vervaldatum dan wel datum van vooruitbetaling,
zonder dat enige nadere schriftelijke ingebrekestelling nodig is.
4.10 Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van €
15, -.
4.11 Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste
plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de
opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever
een ander betalingskenmerk zou opgeven.
4.12 Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever,
kan Fiew zijn werkzaamheden opschorten, zonder de verplichting van Fiew
Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen.
4.13 Alleen indien blijkt dat na aanlevering van alle noodzakelijke en juiste
informatie door de Opdrachtgever de Bemiddeling van de hypothecaire
financiering niet tot stand kan komen zullen de door Fiew in rekening
gebrachte kosten aan de Opdrachtgever worden geretourneerd.
4.14 Indien een Opdrachtgever ontevreden is over het uitgebrachte
hypotheekadvies, dan dient de Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na datum
hypotheekadvies schriftelijk en gemotiveerd te melden bij Fiew. Indien de
klacht door Opdrachtgever goed is onderbouwd en gemotiveerd (zulks
uitsluitend ter beoordeling van Fiew) dan betaalt Fiew de kosten van het
hypotheekadvies terug.

5. Inschakeling derde partijen

5.1 Fiew is bevoegd om bij de uitvoering van werkzaamheden derde partijen in te
schakelen indien en voor zover Fiew dit gezien de aard van de verstrekte
opdracht noodzakelijk acht. Zo mogelijk zal Fiew hieromtrent de
Opdrachtgever op voorhand informeren.
5.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen
door Fiew aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

6. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever is gehouden alle door Fiew gestelde vragen naar waarheid
en volledig te beantwoorden en verder om al dan niet op verzoek van Fiew alle
relevante informatie te verstrekken aan Fiew die nodig is of nodig kan zijn voor
een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden.
6.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de
Opdrachtgever aan Fiew verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever.
6.3 Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door
de Opdrachtgever wordt verstrekt, is Fiew bevoegd om over te gaan tot
opschorting van de uitvoering van de contractueel te verrichten
werkzaamheden.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Elke aansprakelijkheid van Fiew is uitgesloten indien de Opdrachtgever heeft
gehandeld in strijd met artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden en/of er
sprake is van een door Fiew verstrekt advies ten aanzien waarvan Fiew zich
niet heeft gebonden de door de Opdrachtgever versterkte gegevens te
valideren of te controleren.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van Fiew, haar bestuurders en haar werknemers bij
het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in
concept alsmede bij de uitvoering van een Overeenkomst, is beperkt tot het
bedrag dat in het voorkomende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Fiew wordt uitgekeerd.

7.3 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaats vinden is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag, zulks
met een maximum van € 25.000,-.
7.4 De uitvoering door Fiew van de overeengekomen werkzaamheden vindt louter
plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden
kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
7.5 De navolgende schade wordt door Fiew hierbij uitgesloten:

 • a. gevolgschade;
 • b. behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste
  roekeloosheid zijdens Fiew:

  • schade welke door de Opdrachtgever en/of derden wordt
   geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de
   Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van
   elektronische en/of digitale berichten die Fiew niet hebben bereikt;
  • schade die het gevolg is van fouten in door Fiew gebruikte
   computersoftware en/of andere computerprogrammatuur welke niet
   kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;
  • schade die het gevolg is van het door de Opdrachtgever, ondanks
   herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door Fiew in rekening
   gebrachte kosten voor door haar, na bemiddeling van Fiew afgesloten
   verzekeringen en/of andere overeenkomsten;
  • schade die een gevolg is van door Fiew op de voet van artikel 5
   ingeschakelde derde partijen.
8. Overmacht

8.1. In gevallen van overmacht is Fiew niet gehouden tot nakoming van haar
contractuele verplichtingen.
8.2 Onder overmacht worden die situaties begrepen waarin sprake is van buiten
toedoen van Fiew ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van
de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder
meer maar niet uitsluitend voor in geval van brand, werkstaking, oproer en
oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij
ingeschakelde derde partijen.

9. Beëindiging en opzegging van de overeenkomst

9.1 De Opdrachtgever en Fiew zijn bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien
en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling,
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst.
9.2 De Opdrachtgever is gehouden om betalingsverplichtingen na te komen die
ontstaan zijn voor het tijdstip van opzegging en gedurende de
opzeggingstermijn en/of die betrekking hebben op reeds verrichte diensten.
9.3 De Opdrachtgever en Fiew zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt
verklaard of in surseance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van
een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden.
9.4 Na het einde van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor
zover mogelijk, van kracht.
9.5 De opzegtermijn voor zowel de Opdrachtgever als Fiew is een maand.
Eventuele gesloten verzekeringen dienen binnen een maand door
Opdrachtgever rechtstreeks te worden opgezegd dan wel te worden
ondergebracht bij een andere intermediair. Indien opdrachtgever nalaat zelf
tijdig voor opzegging of intermediairswijziging zorg te dragen is Fiew
onherroepelijk gemachtigd namens Opdrachtgever deze opzegging of
intermediairswijziging te bewerkstelligen.

10. Geheimhouding en privacy

10.1 Fiew en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie
geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten
overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs
bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.
10.2 Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan Fiew worden verstrekt,
zullen door Fiew niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden
voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te
verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever
te verzenden informatieve brieven e.d.
Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens
persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van Fiew, zal Fiew de betreffende
gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever uit het
betreffende bestand verwijderen.
10.3 De verplichtingen zoals vermeld onder 10.1 en 10.2 lijden uitzondering in het
geval dat op grond van de wet en/of openbare orde de betreffende gegevens
aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de
Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op iedere door Fiew aan de Opdrachtgever uitgebrachte voorstel, offerte en/of
aanbieding alsmede op iedere tussen Fiew en de Opdrachtgever gesloten
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt dientengevolge
ook voor de uitleg en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.
11.2 Fiew is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
onder nummer 300.016371. Alle geschillen tussen Fiew en de Opdrachtgever
welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en/of
aanbiedingen evenals tussen Fiew en de Opdrachtgever gesloten
overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
verklaard, kan op verzoek van de Opdrachtgever ofwel voor bindend advies
worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van
KiFiD ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse civiele rechter.
11.3 Fiew conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie
Financiële Dienstverlening te even bindend advies, voor zover het belang van
het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,– niet te boven gaat.
11.4 Wanneer het betreffende geschil een financieel geschil betreft dat het bedrag
ad € 25.000,– te boven gaat, is Fiew bevoegd om af te zien van een procedure
bij KiFiD.

12. Slotbepalingen

12.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn
slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Fiew en de
Opdrachtgever zijn overeengekomen.
12.2 Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, blijft
alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige
clausules onverkort gelding.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.fiew.nl en kunnen aldaar worden geraadpleegd en worden gedownload of uitgeprint. Tevens worden de voorwaarden op aanvraag kosteloos toegezonden

Krijg ik mijn geld terug als ik niet tevreden ben over het hypotheekadvies ?
Natuurlijk horen we graag van je waarom je niet tevreden bent met ons
hypotheekadvies. Stuur daarvoor binnen 14 dagen een email naar info@fiew.nl. Geef
in de mail duidelijk aan waarom je niet tevreden bent. Zijn je argumenten naar ons
oordeel terecht en goed onderbouwd? Dan betalen we het geld terug dat je betaald
hebt.
Krijg ik mijn geld terug als jullie de hypotheek niet rond krijgen ?
Je hebt ons gevraagd om de hypotheek aan te vragen bij een geldverstrekker met wie
wij samenwerken. Als je al onze stappen hebt gevolgd, is het 99,9 % zeker dat de
hypotheek in orde komt. We gaan er van uit dat je al onze stappen hebt gevolgd.
Komt de hypotheek toch niet in orde? Dan kan dat eigenlijk alleen maar zo zijn als je
bepaalde informatie niet juist of niet volledig hebt ingevuld. In dat geval kun je je geld helaas niet terugkrijgen. Dat kan alleen als volledige en juiste informatie is verstrekt en de geldverstrekker desondanks geen hypotheek wil verstrekken.